Verslo bendruomenė

BIRŽŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS 

Vykdoma veikla:
Konsultavimas - asmeniškai ir nuotoliniu būdu.
Verslumo mokymas - seminarai, mokymai, Biržų verslo mentorystės klubas.
Verslo atstovavimas - parodose, renginiuose ir kt.
Informavimas - tinklapyje www.visitbirzai.lt/verslas, elektroniniu paštu, socialiniuose tinklapuose, žinutės laikraščiuose ir kt.
Verslo politiko formavimas - verslui aktualių klausimų teikimas Biržų rajono savivaldybės administracijai.
Verslo kontaktų mezgimas - verslo partnerių ir investuotojų paieška.
Finansų pritraukimas verslo plėtrai - projektų rengimas.
Verslo bendruomenės kūrimas - bendrų renginių organizavimas: verslo apdovanojimai, verslo forumai, patiryminės išvykos ir kt.

BIRŽŲ RAJONO VERSLININKŲ ASOCIACIJA

Pagrindinis asociacijos tikslas – padėti verslininkams efektyviai spręsti visas jiems kylančias problemas tiek savivaldybės, tiek įvairių ministerijų mastu, siekti, kad Asociacijos sprendimai turėtų įtakos savivaldybės sprendimams, palengvinti finansinės ir materialinės paramos verslininkams teikimo procesus.
Asociacija yra visuomeninė, ne politinė ir ne pelno siekianti savanoriška organizacija, kurios lėšas sudaro: stojamieji, nario ir tiksliniai įnašai, labdara, lėšos gautos iš valstybinių ir nevalstybinių organizacijų fondų, tarptautinių visuomeninių organizacijų, ES fondų bei kitos pajamos, gautos vykdant Įstatuose numatytas ir kitas veiklas.

BIRŽŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Rengia ir administruoja ES ir valstybės lėšas, Biržų mieste, per vietos projektus.

Pagal savo kompetenciją ir galimybes skatinti miesto plėtrą: rekreacinių, poilsio, laisvalaikio, sveikatinimo erdvių plėtra; sporto infrastruktūros vystymas; viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas; patrauklios aplinkos verslui kūrimas; reprezentacinių, pažintinių erdvių vystymas Biržų mieste. Aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei programas Biržų mieste, parengiant Biržų mesto plėtros strategiją;

Telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų miesto ekonominei ir socialinei gerovei kelti;

Skatinti ir palaikyti vietines miesto žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse.

BIRŽŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

VVG rengia ir administruoja ES ir valstybės lėšomis finansuojamą kaimo vietovių plėtros strategiją, kuri įgyvendinama per vietos projektus. VVG veikla labiausiai domisi kaimiškų vietovių organizacijos ir jų gyventojai. Todėl būtent atstovaujamos teritorijos aktyvūs ir suinteresuoti savo gerove gyventojai ne tik žino, kas yra VVG, bet ir aktyviai dalyvauja bei naudojasi jos teikiamomis galimybėmis teikdami ir įgyvendindami vietos projektus.

BIRŽŲ TURIZMO KLASTERIS

Biržų turizmo klasteris startavo pirmasis Lietuvoje 2013 m. Šiuo metu asociaciją vienija 18 narių.

Pagrindinė asociacijos veikla - turizmo vystymas Biržų krašte: patrauklių laisvalaikio pramogų pasiūlymų sukūrimas, konferencijų paslaugų sferos vystymas. Biržų turizmo klasteris šiuo metu vienija 18 narių. 

LIETUVOS VERSLO MOTERŲ TINKLAS

Tinklo pagrindinis tikslas – padėti moterims sėkmingai pradėti verslą, skatinti moterų verslo plėtros iniciatyvas.

Kaip ir Europos prekybos rūmų moterų tinklas, Lietuvoje veikiančių penkių Rūmų narių - Verslo moterų tinklas nustatė veiklos barus, padėsiančius efektyviau spręsti įvairiais lygiais problemas, su kuriomis susiduria ne tik rūmų narės, bet ir visos moterys verslininkės: lygių teisių galimybių skatinimas; aktyvus indėlis vykdant šalies ilgalaikius ekonominės plėtros tikslus, kuriant kolektyvinę socialinę atsakomybę; specifinių dirbančios moters poreikių akcentavimas; gebėjimų efektyviai balansuoti savo profesinę veiklą ir asmeninį gyvenimą skatinimas.

PANEVĖŽIO PREKYBOS PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI

Savanoriškas juridinių bei fiziniųasmenų, užsiimančių Lietuvos Respublikos įstatymų reglamentuojama ekonomine veikla, susivienijimas, nepelno organizacija, įgyvendinanti verslo savivaldos principus Panevėžio ir Utenos apskrityse.

LIETUVOS INOVACIJŲ CENTRAS

Pagrindinis strateginis tikslas – didinti tarptautinį Lietuvos verslo konkurencingumą, intensyvinant naujų technologinių sprendimų ir organizacinių iniciatyvų įgyvendinimą versle. Šis tikslas skaidomas į dalykinius tikslus:

Realizuodamas tikslus LIC teikia viešąsias (nemokamas) inovacijų paramos paslaugas ir vykdo inovacijų skatinimo veiklą.

BIRŽŲ RAJONO ŪKININKŲ SĄJUNGA

Lietuvos ūkininkų sąjunga, yra savarankiška savanoriškumo principu Lietuvos ūkininkų ir su ūkininkavimu susijusių bei ūkininkavimu besidominčių asmenų asociacijas jungianti Sąjunga, įsteigta jos narių veiklai koordinuoti, narių interesams atstovauti ir ginti bei kitiems viešiesiems interesams tenkinti.

BIRŽŲ RAJONO ŽEMDIRBIŲ ASOCIACIJA

Asociacija, įsteigta jos narių veiklai koordinuoti, narių interesams atstovauti ir ginti bei kitiems viešiesiems interesams tenkinti.

VŠĮ "TATULOS PROGRAMA"

Įstaiga atstovauja ekologinių ūkių interesus.