Naujienos

Paroda „Niekada nenuleisk sparnų“, skirta išeivijos kunigo Petro Ažubalio 100-osioms gimimo metinėms, Biržų krašto muziejuje „Sėla“

 

Kunigas Petras Ažubalis gimė 1918 m. vasarį Mieleišių kaime, Papilio valsčiuje, Biržų apskrityje Jono ir Emilijos (Balčiūnaitės) Ažubalių šeimoje.

Jausdamas artėjančias iš Rytų grėsmes būsimasis kunigas ėmė rūpintis, kad jo šeima pasitrauktų į Vakarus. Petrui Ažubaliui po ilgų ir pavojingų klajonių II pasaulinio karo metais galiausiai pavyko visus saugiai įkurdinti Liuksemburge. Gyvendamas Liuksemburge kunigas Petras Ažubalis būrė į krūvą lietuvius, nes suvokė, kad tik būdami kartu gali išlikti, neištirpti svetimoje erdvėje. Tačiau greitai suvokė, kad kelio atgal nėra ir greitai nebus, tad reikia galvoti, kur saugiau ir stabiliau visiems įsikurti, o gausiausios lietuvių bendruomenės buvo JAV ir Kanadoje. Aplinkybės taip susiklostė, kad Toronte lietuvių parapijoje neliko lietuvio kunigo ir 1946 m. P. Ažubalis ryžosi vykti į Torontą.

Atvykęs į Torontą ėmė kurti lietuvišką salą Šiaurės Amerikos žemyne: pradėjęs tarnystę Šv. Jono parapijoje, pirmiausia atgaivino lietuvišką šeštadieninę mokyklėlę vaikams, net pats joje mokytojavo, kurį laiką buvo vedėju. Nenuilsdamas dirbo viską, kas tik galėjo padėti išsaugoti tautinę tapatybę: sumanė ir įsteigė laikraštį „Tėviškės žiburiai“, suteikė redakcijai ir spaustuvei patalpas klebonijoje, pats rašė į lietuvišką spaudą Kanadoje ir JAV („Draugas“, „Darbininkas“, „Amerika“, „Tėviškės žiburiai“), skatino jaunimo organizacijų veiklą, suteikdavo jų susirinkimams patalpas. Rūpinosi stokojančiais – įkūrė labdaros organizaciją „Caritas“, padėjo tautiečiams įsitvirtinti Kanadoje, įgyti pilietybę, gauti iš valdžios pašalpas, pensijas.

Bet labiausiai lietuviai iki šiandien dėkingi kunigui Petrui už tai, kas tautiečiams buvo sukurta Mississaugoje, priemiestyje į vakarus nuo Toronto. Dar 1959 m. nupirktoje žemėje 1960 m. buvo įsteigtos Šv. Jono lietuvių kapinės, kuriose iki šiol laidojami lietuviai, nepriklausomai nuo jų išpažįstamos tikybos (tai kunigas įtvirtino teisiškai), 1973 m. buvo pastatyta dviaukštė salė su klebonija, 1978 m. buvo konsekruota ir nauja šventovė „Lietuvos kankinių“ vardu.

 „Niekada nenuleisti sparnų…“ – šiuos žodžius Petras Vilutis, aprašęs P. Ažubalio klajones, pavadino kunigo Petro Ažubalio kelrodžiu, nes kunigas jau gimdamas įgavęs mažyčius „dvasinio polėkio sparnelius. Jam augant ir sparneliai augo, didėjo ir tapo galingais sparnais, kurių jau tikrai savo paties pasirinktą kelrodį per visą savo gyvenimą niekada nenuleido.“  Šie žodžiai tapo kelrodžiu ir Toronte gyvenančiai Petro Ažubalio giminaitei Daliai Ažubalienei, kuri užsibrėžė iš įvairių šaltinių - Lietuvos valstybinio istorijos archyvo,  Biržų krašto muziejaus „Sėla“, Kauno kunigų seminarijos,  Linkuvos gimnazijos – surinkti viską apie daugeliui lietuvių pagelbėjusio kunigo Petro Ažubalio Lietuvoje praleistą laiką. Taip atsirado paroda „Niekada nenuleisk sparnų“, parengta Kanados lietuvių muziejaus-archyvo (padedant ir Biržų krašto muziejui „Sėla“), skirta kunigo Petro Ažubalio 100-osioms gimimo metinėms bei kitoms Toronto lietuviams svarbioms datoms paminėti.

Paroda „Niekada nenuleisti sparnų...“ spalio 2018 m. buvo pristatyta Mississaugoje, iškilmingai minint atkurtos Lietuvos Respublikos ir kunigo Petro Ažubalio 100-mečius, o skaitmeniniu pavidalu atkeliavusi į Biržus buvo atspausdinta Biržų krašto muziejaus „Sėla“ ir pristatyta Biržiečiams gruodžio 19 d.  Parodą galima pamatyti Biržų krašto muziejuje „Sėla“, tvirtovės arsenale. Kviečiame susipažinti su iškilia Biržų krašto asmenybe, daug nuveikusia, kad lietuvių bendruomenė anapus Atlanto būtų gyva ir puoselėtų lietuvybę ir šiandien.

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ informacija

Atgal