Bažnyčios

BIRŽŲ MIESTE

EVANGELIKŲ REFORMATŲ BAŽNYČIA

1874m. Biržų evangelikų reformatų parapijiečių lėšomis buvo pastatyta nauja mūrinė  neogotikos stiliaus bažnyčia, primenenti Radvilas, kurie rėmė ir platino šį tikėjimą. Ji tapo Šiaurės lietuvos reformacijos centru. Bažnyčioje išliko vieningas unikalus neogotikinis interjeras: stalai, suolai, didelė vargonų pakyla su vargonais, sakykla. Visa bažnyčios vidaus įranga padaryta iš medžio. Bažnyčia pabaigta statyti ir pašventinta 1974 m.

Bažnyčia atvira sekmadieniais - nuo 10 val. iki 14:00 (šilto sezono  laike nuo gegužės mėn. antros pusės ir rugsėjo mėn. pirmos pusės).  Kitu laiku galima tartis telefonu, Iš anksto galima susitarti su klebonu dėl gido (lietuvių, lenkų, rusų ir anglų kalbomis) bažnyčioje. 

Pamaldos:
Kiekvieną sekmadienį  11:00 val.

Klebonas kun. Rimas Mikalauskas

Adresas: Reformatų g. 3a, Biržai

Kontaktai:

Mob.:  +370 686 66383

            +370 450 35100

 El. p.: birzairef@gmail.com 

 https://www.ref.lt/birzu-parapija

 

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BIRŽŲ PARAPIJOS BAŽNYČIA

XIX a. statyta bažnyčia – halinė, turinti baroko ir klasicizmo  bruožų. Ją sudaro trys altoriai su įspūdingais paveikslais. 1879 m. bažnyčia konsekruota. Jos fundatorius grafas Jonas Tiškevičius, architektas Laurynas Cezaris Anikinis. 1901m. įrengti vargonai (meistras Rodavičius). Bažnyčią sutvarkyti  ir išpuošti daug padėjo klebonas Juozas Rimkevičius.

Pamaldos:
Šiokiadieniais: 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais: 8 val., 11 val., 18 val. 
Švenčių dinomis ir sekmadieniais: 8val., 9.30 val. 11 val., vakare 18 val. (jaunimo)
Penktadieniais (pirmą mėnesio) :11 val. (adoracija – 10 val.)

Adresas: Vytauto g. 2, Biržai

Kontaktai:

Tel.: +370 450  32643 

El. p.: birzuparapija@hotmail.com 

www.birzuparapija.lt


BIRŽŲ RAJONE

ŠVČ. TREJYBĖS PABIRŽĖS PARAPIJOS BAŽNYČIA

1910 m. klebono Antano Rumševičiaus rūpesčiu išmūryta raudonų plytų bažnyčia. Po Pirmojo pasaulinio karo klebono Igno Andrašiūno iniciatyva pastatyta ūkinių trobesių, įrengta parapijos salė. 1928 m. jis išdažė bažnyčią, pastatė suolus, aprūpino bažnytiniais reikmenimis. 1929 m. rugpjūčio 12 d. vyskupas Kazimieras Paltarokas bažnyčią konsekravo.Netoli bažnyčios, ant buvusio piliakalnio yra trečiosios bažnyčios likučiai-varpinė ir sandėliukas-lavoninė.

Pamaldos:
Šeštadieniais ir sekmadieniais 11 val.
Šiokiadieniais - vasaros laiku 19 val., žiemos - 9 val.
Likėnų koplyčioje – kas antrą penktadienį 16 val.

Adresas: Bažnyčios a. 1, Pabiržė, Biržų r.

Kontaktai:

Tel. +370 450  59399

https://www.paneveziovyskupija.lt/parapijos/pabirzes-svc-trejybes-parapija/

 

 

VABALNINKO ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ BAŽNYČIA

1617 m. Jeronimas  Valavičius prie Vabalninko dvaro pastatė medinę, vienabokštę bažnyčią. 1696 m. bažnyčia sudegė. Pastatyta laikina stoginė. Kunigo Abraomo Skirmanto rūpesčiu 1714 m. pastatyta nauja medinė vienabokštė bažnyčia. Per 1729 m. miesto gaisrą sudegė bažnyčia ir visi parapijos trobesiai. 1734 m. pastatyta trečioji medinė , čerpėmis dengta  bažnyčia, turėjusi 3 altorius. Bažnyčia saikingų klasicistinių ir puošnių neobarokinių formų , bazilikinė, stačiakampio plano. Įrengti 5 altoriai.Klebonas kanauninkas A. Smalinavičius 1806 m. apmūrijo šventorių, 1808 m. pastatė mūrinę kleboniją, 1814–1817 m. – dabartinę mūrinę bažnyčią.

Pamaldos:
Šeštadieniais ir Sekmadieniais – 11.00 val.
Šiokiadieniais (išskyrus pirmadienį) – 9.00 val.

Adresas: S. Nėries g. 4, Vabalninkas 

Kontaktai:

Tel.   +370 450  54664 

https://www.paneveziovyskupija.lt/parapijos/vabalninko-svc-m-marijos-emimo-i-dangu-parapija/

 

PAPILIO NEKALTOSIOS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS PARAPIJOS BAŽNYČIA

Dabartinė Švč. Mergelės Marijos Papilio parapijos bažnyčia jau ketvirtoji. (Pirmoji statyta 1553 m., antroji – 1719 m., trečioji – 1764 m.). Ji pagal kauniečio architekto  Felikso Vizbaro projektą buvo statoma su pertraukomis nuo 1927 iki 1936 metų. Sienos ir du trečdaliai bokšto iš akmenų mūro, o maždaug 15 metrų viršutinė bokšto dalis – medinė. Bokšto viršuje 1937 m. pašventinti  trys Vokietijoje pagaminti varpai. 

Pamaldos:
Sekmadieniais – 12.30 val.
Šeštadieniais ir šiokiadieniais – sutartu laiku.

Adresas: Papilys, Biržų r.

Kontaktai:

Tel: +370 450  58131

https://www.paneveziovyskupija.lt/parapijos/papilio-nekaltosios-svc-m-marijos-parapija/

 

PAPILIO EVANGELIKŲ REFORMATŲ BAŽNYČIA

Papilio evangelikų reformatų parapija - viena seniausių Lietuvos evangelikų reformatų parapijų, istoriniuose šaltiniuose minima nuo 1593 m. Viena iš svarbių Biržų - Dubingių kunigaikščių Radvilų tėvonijos žemių. Čia gimė kunigaikštis Jonušas Radvila. Dabartinė bažnyčia pastatyta 1785 m. er II - ąjį pasaukinį karą buvo labai apgriauta. Kunigo Mykolo Franko dėka 1947 m. atstatyta.

Adresas: Papilys, Biržų r.

Kontaktai:

Mob.: +370 686 66383
Tel: +370 450  35100
El.p. birzai@ref.lt
https://www.ref.lt/papilio-parapija

 

GEIDŽIŪNŲ ŠV. ANGELŲ SARGŲ BAŽNYČIA

Pastatyta 1917 m. Geidžiūnų Šv. Angelų Sargų bažnyčia stovi Geidžiūnų kaime, 10 km į pietus nuo BiržųAgluonos dešiniajame krante. Liaudies architektūros formų. Medinė, Iš nugriautos Nemunėlio Radviliškio bažnyčios medžiagos kaimo kapinėse 1856 m. pastatyta koplyčia

Pamaldos:
Sekmadieniais – 14 val.
Šeštadieniais ir šiokiadieniais – sutartu laiku.

Adresas: Geidžiūnų k., Biržų raj.

Kontaktai:

https://www.paneveziovyskupija.lt/parapijos/geidziunu-sv-angelu-sargu-parapija/

 

 

GERMANIŠKIO ŠV. KRYŽIAUS IŠAUKŠTINIMO BAŽNYČIA

Pastatyta 2007 m. Stovi Germaniškyje, Nemunėlio upės kairiajame krante, prie kelio į Juostavičius.

Adresas: Germaniškio k., Biržų raj.

 

KUPRELIŠKIO ŠV. ARKANGELO MYKOLO BAŽNYČIA

Pirmoji dvaro koplyčia Kupreliškio kapinėse pastatyta 1787 m. Kupreliškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia stovi Kupreliškio miestelyje, 9 km į pietus nuo Papilio. Liaudies architektūros formų. 

Pamaldos:
Sekmadieniais – 11.00 val.
Šeštadieniais ir šiokiadieniais – sutartu laiku.

Adresas: Kupreliškio k., Biržų raj.

Kontaktai:

https://www.paneveziovyskupija.lt/parapijos/kupreliskio-sv-arkang-mykolo-parapija/

 

 

KVETKŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIA

Bažnyčia pastatyta 1875 metais, medinė, liaudies architektūros formų, turi ir baroko bruožų. Stovi Kvetkų kaime, 3 km nuo Latvijos sienos, 9 km į šiaurės rytus nuoPapilioNemunėlio kairiajame krante. 

Pamaldos:
Sekmadieniais – 9.00 val.
Šeštadieniais ir šiokiadieniais – sutartu laiku.

Adresas: Kvetkų k., Biržų raj.

Kontaktai:

https://www.paneveziovyskupija.lt/parapijos/kvetku-sv-jono-krikstytojo-parapija/

 

NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO EVANGELIKŲ REFORMATŲ BAŽNYČIA

Pirmąją Nemunėlio Radviliškio evangelikų reformatų bažnyčią 1590 m. fundavo kunigaikštis Kristupas Radvila Perkūnas1789 m. bažnyčia sudegė. Dabartinė neoromaninio stiliaus raudonų plytų bažnyčia pastatyta 18871890 m. Bažnyčioje išliko jos statytojo kunigo senjoro Martyno Kumsto, mirusio 1895 m., memorialinė lenta. 

Pamaldos:
I ir III sekmadienį - 10 val. (du kartus per mėnesį)

Adresas: Nemunėlio Radviliškis, Biržų r.

Kontaktai: 

+370 681 66661

https://www.ref.lt/nem-radviliskio-parapija

 

 

NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS BAŽNYČIA

1854 m. grafas Jonas Tiškevičius savo lėšomis miestelio viduryje pastatė dabartinę Švč. Mergelės Marijos Nemunėlio Radviliškio parapijos bažnyčia. Iš kitų Lietuvoje esančių netinkuoto akmenų mūro bažnyčių ji išsiskiria turtingai dekoruota išore. Bažnyčios vidus kuklus, nes 1905 m. miestelio gaisro metu sugriuvo virš bažnyčios didžiųjų durų stovėjęs bokštas, lubos, stogas, altorius, paveikslai. 

Pamaldos:
Sekmadieniais – 13 val.
Šeštadieniais ir šiokiadieniais – sutartu laiku.

Adresas: Nemunėlio Radviliškis, Biržų r.

Kontaktai:

https://www.paneveziovyskupija.lt/parapijos/nemunelio-radviliskio-svc-m-marijos-parapija/

 

SMILGIŲ NUKRYŽIUOTOJO JĖZAUS BAŽNYČIA

Apie 1757 m. bajoras Karolis Ciolkovičius Smilgių bajorkaimyje pastatė koplyčią. Šiai suirus, 1862 m. nupirkta nenauja Pabiržės kapų koplyčia ir, pakeitus supuvusius sienojus, pastatyta Smilgiuose. Turi neoklasicizmo bruožų. Įrengti 3 altoriai, tačiau pamaldos joje būdavo tik retkarčiais. 

Pamaldos:
Sekmadieniais – 9.00 val.
Šeštadieniais ir šiokiadieniais – sutartu laiku.

Adresas: Smilgių k., Biržų raj.

Kontaktai:

https://www.paneveziovyskupija.lt/parapijos/smilgiu-nukryziuotojo-jezaus-parapija/

 

SUOSTO ŠV. KRYŽIAUS IŠAUKŠTINIMO BAŽNYČIA

Kunigas Juozas Šarkevičius Suosto dvare 1720 m. pastatė medinę bažnyčią, įrengė 3altorius ir 8 registrų vargonus. Po J. Šarkevičiaus mirties koplyčioje pamaldas retkarčiais laikydavo Pabiržės kunigas. Dvaro savininkas Koscialkovskis paskyrė bažnyčiai 20 dešimtinių žemės. Apie 1828 m. Suoste apsigyveno kunigas Vincentas Tilvidavičius. Jis padidino koplyčią. Į pristatytą bokštą įkelti 2 varpai (1915 m. išvežti į Rusiją). 2001m. bažnyčia sudegė, po kelerių metų atstatyta. 2007m. gegužės 13d. Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia - konsekruota.

Pamaldos:
Sekmadieniais – 11.30 val.
Šeštadieniais ir šiokiadieniais – sutartu laiku.

Adresas: Suosto k., Biržų raj.

Kontaktai:

https://www.paneveziovyskupija.lt/parapijos/suosto-sv-kryziaus-isaukstinimo-parapija/

 

Koplyčios, cerkvės:

LEBENIŠKIŲ ŠV. KANKINIO NIKANDRO CERKVĖ
Stovi LebeniškiuoseBiržų rajone. Cerkvė pastatyta 1909 m. pirklio I. Markovo lėšomis (5000 rublių). Tuo metu čia gyveno apie 50rusų šeimų, kurios šventyklai skyrė žemės, o caro valdžia davė medienos.

VABALNINKO PARAPIJOS KUPRIŲ KAIMO KAPINIŲ ŠV. STANISLOVO KOPLYČIA
Pastatyta vietinių gyventojų 1746 m.

VABALNINKO PARAPIJOS ANCIŠKIŲ KAIMO KAPINIŲ KOPLYČIA
Statyta vietinių gyventojų 1789 m. Perstatyta 1846 m.

VABALNINKO PARAPIJOS DEIKIŠKIŲ KAIMO KAPINIŲ ŠV. ELENOS KOPLYČIA
Statyta vietinių gyventojų  1736 m.

VABALNINKO PARAPIJOS JASIULIŠKIŲ KAIMO KAPINIŲ ŠV. ANTANO KOPLYČIA
Pastatyta 1736 m.

VABALNINKO PARAPIJOS LAMOKĖLIŲ KAIMO KAPINIŲ ŠV. JURGIO KOPLYČIA
Pastatyta vietinių gyventojų 1726 m. Perstatyta 1928 m.

VABALNINKO PARAPIJOS ŠUKIONIŲ KAIMO KAPINIŲ ŠV. MATO KOPLYČIA
Pastatyta vietinių gyventojų  1746 m.

PELANIŠKIŲ KAIMO KAPINIŲ KOPLYČIA
Pastatyta vietinių gyventojų 1943 m.

DILIŲ KOPLYČIA IR VARTAI
Pastatytyti 1777m. Koplyčia restauruota. Koplyčia medinė, liaudies architektūros formų.

MILEIŠIŲ KAIMO KAPINIŲ ŠV. JUOZAPO IR ŠVČ. TERESĖS KŪDIKĖLIO JĖZAUS KOPLYČIA
Pastatyta 1939 – 1940 m. poeto, vertėjo, kanauninko Adolfo sabaliausko – Žalios Rūtos lėšomis. Koplyčios statytojas kan. A. Sabaliauskas 1950 m. palaidotas po po koplyčios altoriumi.

Daugiau informacijos apie Biržų dekanato parapijas rasite internetiniame tinklapyje: https://www.paneveziovyskupija.lt/birzu-dekanatas/

 

Atgal